Foaki Me’a’ofa ‘Asaeli Valu/ Money Gift

Na’e foaki ‘e ‘Asaeli Valu ko e Kolisi Tutuku ka ‘oku nofo Siapani ‘a ‘ene me’a’ofa pa’anga ki he kau sipoti e Kolisi.  Ko ‘Asaeli Valu ko e foha ia ‘o e helo ‘akupulu ko ia ko Fakahau Valu mei Fo’ui Hihifo Tongatapu. Na’a ne hiki atu ki Siapani he 2006 ‘i he faingamalie ako mo e va’inga ‘i he taha ‘o e ngaahi akololoto ‘o Siapani. Ne hili pe ‘ene ako he Kolisi pea lava ai ki he taha ‘o e ngaahi ‘univesiti ‘o Siapani pea lava lelei ai ‘ene ako pea ‘oku ‘I Tonga′ni ke ma’u ha malolo kae toki atu ki Siapani he Uike kaha’u ke fakahoko ‘ene aleapau pea mo e kalapu va’inga ‘a e Panasonic.

Na’e fakamatala pe ‘a ‘Asaeli ko ‘ene lavame’a na’e makatu’unga pe ia mei he ngaahi me’a na’a′ne a’usia ‘I he lolotonga ‘ene ako ‘i he ‘apiako′ni. Na’a′ne hū mai ki he ako’anga′ni ‘i he ta’u 2001 ki he tea’u 2005 pea toki folau atu aipe ‘I he ta’u ‘e taha. Na’a′ne manatu lelei ki hono falemohe ko Tevita Tonga pea ko e toki lava pe ‘eni e ta’u ‘e 7 ko ‘ene toki ha’u ‘eni ‘o ‘eva mai.

Talamonū atu pe e Website ki he feinga va’inga ‘oku ke fai.

‘Oku mahu’inga ke tau poupou ki he taleniti ‘o ‘etau fanau. Ko e taimi ‘oku mavahe ai e fanau meiate kitautolu ‘oku ‘i ai hono ngaahi fili ka ko ‘etau tokoni’i kinautolu pea mo e ‘enau hū mai ki he kolisi′ni ‘oku hoko ia ko e ngaahi me’a ke teuteu’i ai kinautolu ki he ngaahi taimi ‘oku nau mavahe ai meiate kitautolu. ‘Oku tau faka’amu kotoa pe kenau failelei pea nau tokoni mai kiate kitautolu koe’uhi ko e anga ‘o ‘etau nofo he fonua′ni.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *