The Tupou College Athletic Team: Senior Boys

1 Siueni Filimone
2 Sione Fa
3 Talia’uli Sikvea
4 Finau Sulunga
5 Uaisele Halatokoua
6 Halahuni Lolohea
7 Tu’ihakavalu Ika
8 Utu Fa’apoi
9 Aleki Fa’ukafa
10 Viliami Pahulu
11 Alifeleti Tu’iono
12 Tevita Ta’ufaloa
13 Sika Loni
14 Semisi Tei
15 Soape Polutele
16 Matekitonga Mulikiha’amea
17 Viliami Fonua

2 comments

  1. Senor says:

    Ki’i fktonutonu atu e hingoa ‘o e fika 16 ko Matekitonga Mulikiha’amea. Malo

  2. anaise says:

    Malo e lelei pea malo mu’a ‘ae ngaue lahi mei hena. Kataki koe ki’i fktonutonu atu pe fekau’aki moe # 16 ko Matekitonga Mulikiha’amea not Mulikiha’ano…’ofa pe temou tali lelei ‘ae ki’i fktonutonu ko ‘eni…malo ‘aupito.

Leave a Reply