“Teachers and Students of the Week” for Week 4 Term 2 – (6th – 10th of May)

 

Special Recognition Prices for the following people. These awards helps to recognise the Hard work and the effort they have put in their profession as teachers and students. They are the role models for this week and the expectation for other teachers. These awards will be awarded weekly. This is an encouragement to all of you this week. Ko e taha e faka’amu e Tangata’eiki Puleako ki he ta’u ko’eni ko e feinga ke toe fakalelei’i ange e ngaue fakalokiako e Kolisi Ko Tupou. Kuo fakalele ai he Puleako ‘a e ngaahi workshop ko e Professional Development ko e feinga ke toe fakamanatu pe ki he tokotaha faiako hono ngaahi fatongia. ‘Oku takimu’a pe ‘e he Puleako ‘a e ngaahi polokalama′ni pea ‘oku ‘i ai ‘a e ‘amanaki lelei ‘e toe sai ange e ola e ako′ he ta’u′ni mei he ola ‘o e ta’u kuo’osi. ‘Oku ngaue malohi leva e Puleako mo e kau faiko ke a’usia e taumu’a ko e lava e peseti ‘e 40 mei he ‘ete kalasi pea feinga leva e tamasi’i ako ke lava ‘ene ngaahi lesoni ‘i ‘olunga he peseti ‘e 60 fakataha pe mo ia ke ne lava’i e peseti ‘e 60 ‘ene ngaahi lesoni. Kuo fai ai hono fakapale’i e kau faiako ‘oku tokanga ki he ngaue ‘aki e tokotaha ‘oku fai ma’u pe ‘ene palani pea mo ‘ene kau ki he me’a kotoa pe ‘oku totonu ke kau ki ai. Ko e taha pe ia e ngaahi me’a ngaue fakalotolahi ki he kau faiako. Koe taha ‘eni e ngaahi pale ko hono fakahingoa kinautolu ‘i he WEBSITE ko ‘eni ke ‘ilo he tokotaha kotoa pe ‘i mamani ‘a e ngaue lelei ‘oku nau fai. Na’e toe foaki mo e pale ki he ongo tamasi’i ako ‘oku mahino mai ‘oku na lava’i lelei e ako mo e ngaahi fatongia kehe ‘oku tuku ki ai he uike ko ia. Ko e ongo faiako ko Rev Sione Uikilifi Tonga pea mo Mele Paea Moliteka. Ko e ongo Tamasi’i ako ko Terry Pongi ‘aki ‘ene lava me’a he Sipoti pea ‘ikai ngata ai na’a′ne toe ma’u mo ‘ene kalasi he ‘uluaki Common Test. Ko e tamasi’i ako ‘e taha ko Ha’ano Fonua ‘a ia na’a ne ma’u ‘ene kalasi F5.1 ‘aki e maaka ko e peseti ‘e 96 pea ko e ma’olunga taha pe ia he Kolisi ki he ‘uluaki konga ‘o e ta’u. Ko e faka’amu ia he ta’u′ni. Kapau pe ‘e ‘i ai ha’o tokoni mai pea ke comment mai pe, pe ko ho’o fetu’utaki hangatonu mai pe ki he ‘Etita pe ko e puleako ‘i he Website pe ko’eni.

2 comments

  1. Isileli says:

    Malo e ngaue lahi, ko e pale ‘o e ngaue lelei ko e toe ‘ai ke sai ange heni….malo

    • Aisake Haukinima says:

      Malo Faifekau e fakatokanga …….. ‘Io ko e mo’oni ko e ngaue lelei koe toe ‘ai pe lahiange ketau ‘inasi kotoa ai pe. He ko’ene lahi ange ko e saiange ia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *