Archive for April 29, 2014

athletics general report

2014 Tonga Inter-Collegiate Athletics Champions

kuo a’usia mai e official report mei he Palesiteni e komiti sipoti fakakatoa e Sipoti e ngaahi Kolisi Rev Fotu’atungua Tu’akoi ‘o e Kolisi Ko Tupou ‘a e ola ‘a e Sipoti fakakolisi ‘o e ta’u ni. Teu to’oto’o kongokonga lalahi atu pe, pea ka ai ha me’a ‘oku fie fehu’i ki ai ha taha pea mou tohi mai ki he pule sipoti(Contacts) pe ko ho’omou tohi mai kiate au kau ‘atu ha tali te ne fakafiemalie’i koe.

Na’e toe ikuna pe ‘e he Kolisi Ko Tupou ‘a e fe’auhi e tamaiki tangata ki he ta’u ko ‘eni. Neongo pe na’e mahanga e Koula mo e Kolisi Tonga ka ko e fakatatau’i e siliva ne langi ange pe Siliva ia ‘o e Kolisi Ko Tupou.

We have been fortunate to win the sports again for the 90th meeting. Although we had the same amount of Gold with Tonga College but it was clear that our silver tally gave us the boost to win it again.

22 golds, 28 silver, 11 bronze

Ko e ngaahi lekooti kuo maumau’i he sipoti ‘o e ta’u ko’eni.

Senior Boys, Shot Put, 15.62m old record, 15.77 new record, Samuela ‘Ulufonua Lofanga, Malapo, Auckland NZ

Senior Boys, Discus, 41.56m old record, 51.64m new record, Samuela ‘Ulufonua

Open Boys, 100m, 11.20s old record, 10.85s new record. Siueni Filimone, Lotofoa Ha’apai,

Open Boys, 200m, 23.03s old record, 22.34s new record, Siueni Filimone

Open Boys, Javelin throw, 48.74m old record, 49.10m, Utu Fa’apoi

Open Boys, 4x100m Relay, 44.46s old record, 44.11s new record, Siueni FIlimone, Peni Pulu, ‘Utu Fa’apoi, Finau Sulunga

and from The National Men Competition

Pole Vault, 3.00m old record, 3.50 new record, Manase Folau

Siueni Filimone will be representing the country to the Commonwealth Games together with an ex-student Heamatangi Tu’ivai. This has been a dream come true to the College Athletics because we have our own representing the country in athletics.

This is a challenge for the student that it is not always rugby that we have opportunity to make a llife in but there is always the opportunity from other sports.

Gifts for the Athletics

Ko e foaki falani ki he Sipoti

‘Oku tatau mo e hā e fiefia e faifekau Pule Sipoti, kau ngāue mo e fanau Sipoti he foaki falani na’e fakahoko mei Nu’u Sila mo ‘Aositelelia ki he fe’auhi sipoti hono Hivangofulu he ta’u ko’eni.

Ko e me’a’ofa mei Nu’u Sila

Ko e ta’u ‘aki ‘eni ‘e 2 he fononga mai ‘a Sinipata ‘Ulufonua mo Samuela ‘Ulufonua ‘o fakafofonga’i e Kolisi Ko Tupou ki he sipoti ‘Atelita.

Koe’uhi ko e ola lelei e Sipoti he ta’u kuohili ne loto mafana ai e kau Tiuta ke foaki e falani sipoti ma’a e fanau ‘Atelita ke nau tauhi ko e suvenia he ngaue ma’ongo’onga na’a nau fakahoko.

‘I he kamata’anga ‘o e ta’u´ni, ne fu’u fiema’u ai ha falani ke fai ‘aki e sipoti pea ne ongo ki he loto ‘a e Kolisi tutuku ko Sinipata ‘Ulufonua mo hono ta’okete ko Sione ‘Ulufonua mei Malapo mo Lofanga ka ‘oku nau nofo ‘Otahuhu Auckland NZ, ‘a e fakatangi na’e fai ‘e he Pule Sipoti  pea mo ‘ene kau ngāue. Na’a na fakafofonga’i pe e Kolisi he lolotonga ‘ena kei ako he Kolisi Ko Tupou.

Ko e me’a’ofa mei ‘Aositelelia

Na’e a’u mai ‘a Monū Taungā ko e fakafofonga mei he Kolisi Tutuku ‘a ‘Aositelelia pea mo e me’a’ofa ko e seti falani mei he kautaha Kolisi Tutuku ‘a ‘Aositelelia. Kuo lahi ta’u mai ‘eni e tokoni falani mai ‘a e Kolisi tutuku ki he sipoti mo e ‘akapulu e Kolisi pea ko e ta’u´ni na’a nau toe tapa mai ki he sipoti ke fakakakato e fiema’u e Kolisi Lolotonga.

‘Oku takimu’a mai ai pe e Palesiteni Lolotonga ka ko e Faifekau pule ‘o e vahenga ‘Aositelea Rev Matafonua Fotofili, Sekelitali Lahi; Mafi-tō-ki-Felenite pea mo e kau tangata hangē ko Sepesi Piukala, Taitō mo e kau Kolisi Tutuku mei ‘Aositelēlia. Na’e kau mai foki mo e famili ‘o Monū he tokoni ki he me’a’ofa´ni.

Fakamālō

‘Oku hounga ki he Tangata’eiki Puleako pea mo e kau ngāue kotoa pe ‘o e Kolisi Ko Tupou ‘i he foaki kuo mou fai ‘o malavalava ai ‘a e fatongia teu tangata ‘a e Kolisi Lolotonga ki he kaha’u ‘o e Fonua pea mo e lotu. ‘Oku fakamālō lahi atu e Kolisi Lolotonga ki he famili ‘Ulufonua ki Auckland NZ, pea pehē ki he kau Kolisi Tutuku kotoa pe mei ‘Aositelēlia he ngaahi me’a’ofa kotoa pe kuo mou foaki.

Fakatauange ‘e tapuekina mai kimoutolu ‘e he ‘Otua Mafimafi pea ke ne fai ai pe homou tataki mo ho’omou fakaivia koe’uhi ko e hala fononga ‘oku tau kaungā pilikimi ai mei taimi ki ‘Itāniti´na. Ko e tokoni ‘oku mou fai ‘oku hoko ia ko e tānaki mai ki he Kaveinga fisifisimu’a ‘o e Kolisi Ko Tupou talu mei ‘aneafi mo e lolotonga´ni pea ki he 2016 ‘a ia te tau fakamanatua ai ‘a e ta’u 150 ‘a e Kolisi. ‘Oku mau ma’u ha loto ‘ofa atu kiate kimoutolu kotoa pe pea ‘oku tui he’ikai ngata he ka ‘e hokohoko atu pe ‘etau fetakinima koe’uhi ko ho hotau ‘Eiki fakamo’ui mo Tonga.

Good Samaritans for Toloa

‘Oku fiefia e Kolisi Lolotonga ke fai ha fakamalō ki he kautaha ‘a Fatai mo Soloni Helu ‘a ia ‘oku ‘iloa ko e “Lone Star Services”. Ko e kautaha´ni ko e kautaha fakafamili pe ‘a Fatai mo Vika Helu ‘o Hala’ovave pea mo hona foha ko Soloni Helu. ‘Oku na fai mai hono tauhi ‘a hono Kosi e ‘Elia ‘o e falelotu ‘o e Kolisi Ko Tupou. Lolotonga pe e faingata’a’ia fakapa’anga e Kolisi, kuo afe mai ai e ongo tamaio’eiki´ni pea mo hona kaungāue ‘o kosi ta’etotongi ‘a e ‘Elia´ni mo hono ta e ngaahi ‘Ovava kuo hako faufaua. ‘Oku ‘ikai tena ‘eke ha totongi pe ‘oku´na tuku mai ha tohi mo’ua ki he Kolisi.

Kuo lahi e fehu’i mai pe ko e hā e ‘uhinga ‘oku na fai ai e ngāue´ni, na’a hangehange ko ‘ena fakakakato hona mo’ua mei he kuohili. ‘Oku ou faka’amu ke fakahā atu ko e ongo tangata´ni ‘oku ‘ikai ha’ana mo’ua he na’e ‘ikai kena ako naua ia ‘i he Kolisi. Ko e ‘uhinga lahi pe he ‘oku na memipa he Siasi Uesiliana ‘o Hala’ovave pea ‘oku ‘i ai mo hona foha ‘i he Kolisi´ni. Ko e fa’ahinga ‘ulungaanga faka-Samaletane lelei ‘eni. Na’a mau pehē pe ko e afe tu’o taha mai pe ka kuo hoko e ‘Elia mahu’inga taha e Kolisi Ko e kelekele pau ia ki he’ena tauhi.

‘Oku hounga ki he Puleako, Tiuta lahi le’ole’o, tokoni Puleako mo e kau ngāue e Kolisi koe’uhi ko e fai  fatongia ‘ofa ko’eni kuo fakahoko ‘e he kautaha´ni. Fakatauange pe ke hokohoko lelei atu e ngaue lelei´ni pea ke faitapuekina kimoua ‘e he ‘Otua Mafimafi koe’uhi ko e ngaue lahi mo ‘aonga ki he teu tangata ‘oku fai ‘e he Kolisi Ko Tupou.

Common Test

The ending of term 1 is slowly coming to an end. This week is the last week (week 10) and the school is having its common test. This is to test what the teachers has delivered to the kids and also what the students have learnt.

It has been a tough term as the students and teachers facing a lot of changes to its boarding houses and especially the time. Tupou College has moved back to the original time keeping. Waking up at 6 am in the morning. The school ends at 1:50pm. this allows the student to work and also have alot of time free for recreation after work.

After hearing from students and staff members, this time allocation is preferable because it benefits the students educationally.

More news will be coming throughout the week so stay tune to your favorite web-site.