Gifts for the Athletics

Ko e foaki falani ki he Sipoti

‘Oku tatau mo e hā e fiefia e faifekau Pule Sipoti, kau ngāue mo e fanau Sipoti he foaki falani na’e fakahoko mei Nu’u Sila mo ‘Aositelelia ki he fe’auhi sipoti hono Hivangofulu he ta’u ko’eni.

Ko e me’a’ofa mei Nu’u Sila

Ko e ta’u ‘aki ‘eni ‘e 2 he fononga mai ‘a Sinipata ‘Ulufonua mo Samuela ‘Ulufonua ‘o fakafofonga’i e Kolisi Ko Tupou ki he sipoti ‘Atelita.

Koe’uhi ko e ola lelei e Sipoti he ta’u kuohili ne loto mafana ai e kau Tiuta ke foaki e falani sipoti ma’a e fanau ‘Atelita ke nau tauhi ko e suvenia he ngaue ma’ongo’onga na’a nau fakahoko.

‘I he kamata’anga ‘o e ta’u´ni, ne fu’u fiema’u ai ha falani ke fai ‘aki e sipoti pea ne ongo ki he loto ‘a e Kolisi tutuku ko Sinipata ‘Ulufonua mo hono ta’okete ko Sione ‘Ulufonua mei Malapo mo Lofanga ka ‘oku nau nofo ‘Otahuhu Auckland NZ, ‘a e fakatangi na’e fai ‘e he Pule Sipoti  pea mo ‘ene kau ngāue. Na’a na fakafofonga’i pe e Kolisi he lolotonga ‘ena kei ako he Kolisi Ko Tupou.

Ko e me’a’ofa mei ‘Aositelelia

Na’e a’u mai ‘a Monū Taungā ko e fakafofonga mei he Kolisi Tutuku ‘a ‘Aositelelia pea mo e me’a’ofa ko e seti falani mei he kautaha Kolisi Tutuku ‘a ‘Aositelelia. Kuo lahi ta’u mai ‘eni e tokoni falani mai ‘a e Kolisi tutuku ki he sipoti mo e ‘akapulu e Kolisi pea ko e ta’u´ni na’a nau toe tapa mai ki he sipoti ke fakakakato e fiema’u e Kolisi Lolotonga.

‘Oku takimu’a mai ai pe e Palesiteni Lolotonga ka ko e Faifekau pule ‘o e vahenga ‘Aositelea Rev Matafonua Fotofili, Sekelitali Lahi; Mafi-tō-ki-Felenite pea mo e kau tangata hangē ko Sepesi Piukala, Taitō mo e kau Kolisi Tutuku mei ‘Aositelēlia. Na’e kau mai foki mo e famili ‘o Monū he tokoni ki he me’a’ofa´ni.

Fakamālō

‘Oku hounga ki he Tangata’eiki Puleako pea mo e kau ngāue kotoa pe ‘o e Kolisi Ko Tupou ‘i he foaki kuo mou fai ‘o malavalava ai ‘a e fatongia teu tangata ‘a e Kolisi Lolotonga ki he kaha’u ‘o e Fonua pea mo e lotu. ‘Oku fakamālō lahi atu e Kolisi Lolotonga ki he famili ‘Ulufonua ki Auckland NZ, pea pehē ki he kau Kolisi Tutuku kotoa pe mei ‘Aositelēlia he ngaahi me’a’ofa kotoa pe kuo mou foaki.

Fakatauange ‘e tapuekina mai kimoutolu ‘e he ‘Otua Mafimafi pea ke ne fai ai pe homou tataki mo ho’omou fakaivia koe’uhi ko e hala fononga ‘oku tau kaungā pilikimi ai mei taimi ki ‘Itāniti´na. Ko e tokoni ‘oku mou fai ‘oku hoko ia ko e tānaki mai ki he Kaveinga fisifisimu’a ‘o e Kolisi Ko Tupou talu mei ‘aneafi mo e lolotonga´ni pea ki he 2016 ‘a ia te tau fakamanatua ai ‘a e ta’u 150 ‘a e Kolisi. ‘Oku mau ma’u ha loto ‘ofa atu kiate kimoutolu kotoa pe pea ‘oku tui he’ikai ngata he ka ‘e hokohoko atu pe ‘etau fetakinima koe’uhi ko ho hotau ‘Eiki fakamo’ui mo Tonga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *