Good Samaritans for Toloa

‘Oku fiefia e Kolisi Lolotonga ke fai ha fakamalō ki he kautaha ‘a Fatai mo Soloni Helu ‘a ia ‘oku ‘iloa ko e “Lone Star Services”. Ko e kautaha´ni ko e kautaha fakafamili pe ‘a Fatai mo Vika Helu ‘o Hala’ovave pea mo hona foha ko Soloni Helu. ‘Oku na fai mai hono tauhi ‘a hono Kosi e ‘Elia ‘o e falelotu ‘o e Kolisi Ko Tupou. Lolotonga pe e faingata’a’ia fakapa’anga e Kolisi, kuo afe mai ai e ongo tamaio’eiki´ni pea mo hona kaungāue ‘o kosi ta’etotongi ‘a e ‘Elia´ni mo hono ta e ngaahi ‘Ovava kuo hako faufaua. ‘Oku ‘ikai tena ‘eke ha totongi pe ‘oku´na tuku mai ha tohi mo’ua ki he Kolisi.

Kuo lahi e fehu’i mai pe ko e hā e ‘uhinga ‘oku na fai ai e ngāue´ni, na’a hangehange ko ‘ena fakakakato hona mo’ua mei he kuohili. ‘Oku ou faka’amu ke fakahā atu ko e ongo tangata´ni ‘oku ‘ikai ha’ana mo’ua he na’e ‘ikai kena ako naua ia ‘i he Kolisi. Ko e ‘uhinga lahi pe he ‘oku na memipa he Siasi Uesiliana ‘o Hala’ovave pea ‘oku ‘i ai mo hona foha ‘i he Kolisi´ni. Ko e fa’ahinga ‘ulungaanga faka-Samaletane lelei ‘eni. Na’a mau pehē pe ko e afe tu’o taha mai pe ka kuo hoko e ‘Elia mahu’inga taha e Kolisi Ko e kelekele pau ia ki he’ena tauhi.

‘Oku hounga ki he Puleako, Tiuta lahi le’ole’o, tokoni Puleako mo e kau ngāue e Kolisi koe’uhi ko e fai  fatongia ‘ofa ko’eni kuo fakahoko ‘e he kautaha´ni. Fakatauange pe ke hokohoko lelei atu e ngaue lelei´ni pea ke faitapuekina kimoua ‘e he ‘Otua Mafimafi koe’uhi ko e ngaue lahi mo ‘aonga ki he teu tangata ‘oku fai ‘e he Kolisi Ko Tupou.

3 comments

 1. Samiuela Finau says:

  Malo e poupou moe ‘ofa ki he kolisi ‘oku tau polepole ai fakatauage pe ke faka’uha hifo ‘e Sihova ha tapuaki kiate kimoua ki he fai ‘etau fatongia ki he lotu moe siasi

  • Aisake Haukinima says:

   Malo e comment mai. Fakatauange pe ‘oku ke tu’uaki’i atu ‘etau ki’i web ki he kau Kolisi Tutuku kotoa pe pea pehe foki ki he ngaahi kaungame’a kotoa pe e Kolisi. ‘Ofa atu

   • Aisea Laukau says:

    Aisake, malo ‘a e ngaue lahi mei hena. ‘Oku fakafiefia e fanongo atu ki he ng. fakalakalaka ‘oku fai mei hotau ‘api na, pea pehe ki he ng. ongoongo ki he kau ta’e’iloa kuo nau ‘ofa li’oa ki hono tokoni’i e ako’anga lolotonga. ‘Ofa ke hokohoko lelei atu, pea ke fai tapuekina kimoutolu, ‘i he pole ‘oku mou fai mo e famili.

Leave a Reply