Ko e fakamalo mei he Pule Sipoti e Kolisi

ki’i fakamalo ki he tupou.to

Sipoti ‘Atelita
‘Oku ou tomu’a tuku ‘a e Fakafeta’i ki he ‘Otua Mafimafi ‘i he fakataulama kuo Ne fai pea tau a’usia mai ai ‘a e ngaahi ‘aho Fakakoloa ni. Ko e ngaahi fatongia kuo tau ikuna, ‘oku makatu’unga kotoa pe ia ‘i he’ene kau mai.

Kuo lava atu ‘a e Sipoti ‘Atelita ‘o e ta’u ni, pea ‘oku ou tui ne tau ma’u kotoa pe ‘a e Fiefia ‘i he ‘osikiavelenga mo e totoivi ne fai ‘e he’etau fanau ‘i he ngaahi ‘aho ‘e 3 ne fai ai ‘a e fe’auhi. Pea ‘oku ou tui kuo mou ma’u kotoa pe ‘a e ola, ka ko e Langilangi ‘o e ngaue kuo lava, ‘oku ‘a e ‘Otua Tokotaha pe ia.

Koe ki’i ongoongo makehe pe mei he ola ‘o e Sipoti, kuo fili atu ‘a Siueni Filimone pea mo Viliami Siale mei he timi sipoti ‘a e Kolisi, ke fakafofonga’i ‘a e Fonua ki he Sipoti ‘a e Oceania ‘i he ta’u ni, pea toe fili ai pe ‘a Siueni Filimone ke fakafofonga’i ‘a e fonua ki he Sipoti Kominiueli ki Sikotilani ‘i he ngaahi mahina ‘oku hanga mai. Kuo ola e teu tangata ‘a e Kolisi, kuo hoko ‘o ‘aonga ki he fonua mo e famili ‘a ‘ene fanautama. Fakatauange pe ‘e kei pehe ai pe ‘a e fua ‘oku tau ‘amanaki atu ki ai ki he kaha’u.

‘Oku ‘oatu heni ‘a e Fakamalo loto hounga’ia mo’oni, kiate kimoutolu kotoa pe ne mou kau mai ‘i hono pao mo toloaki ‘a e fatongia ni. Ko e ngaahi tokoni kotoa pe ne mou foaki koe’uhi ko ‘etau fanau Sipoti, na’e ‘aonga kotoa ia ki honau taleniti ke fakafofonga’aki ‘a e Kolisi ko Tupou, Siasi Uesiliana,famili,kolo,fonua pea mu’a hake ‘a ‘enau Fakalangilangi’i ‘a hotau ‘Eiki ko Sisu Kalaisi.

‘Oku ‘oatu heni ‘a e fakamalo ki he ‘Eiki Minisita Mo’ui, Lord Tu’i’afitu ‘i he fu’u ‘Ofa lahi ne ‘inasi ai e ki’i fanau ni, pea ne ‘ikai tu’o taha pe,ka na’e toutoumoliliu mai ho’o ‘ahia ‘a e ki’i fanau pea ‘oku mau koloa’ia ai, malo Rowena. Kia Sinipata ‘Ulufonua, Samuela mo e Famili ‘Ulufonua ki Nu’usila, ‘i he teunga fo’ou ne mou foaki ke ngaue’aki ‘e he fanau ‘i he ta’u ni. Rev Matafonua Fotofili, Mafi to Felenite , Monu Taunga mo hono famili mo e kau Kolisi Tutuku mei ‘Aositelelia ‘i he teunga fo’ou ne mou foaki ke toe ngaue’aki he ta’u ni. Ki he Faifekau mo Siulolo ‘Ahio, Maka ‘Ahio, Sateki mo e famili ‘Ahio ‘i he tokoni ki hono fafanga ‘a e fanau sipoti ‘i he ngaahi ‘aho ‘o e fe’auhi. Kia ‘Ilaiasi Loti, Mone Fonua, Siaosi Taukava mo e kau Kolisi Tutuku mei North Shore ‘i he tokoni fakaseniti kuo lave ai ‘a e fanau sipoti pea ko e fakalotolahi ia ki he fanau ‘a e mahino hono tokangaekina kinautolu mei he kau Kolisi Tutuku. Kia ‘Emosi Kauhenga, ‘Ilaisa Afu mo e timi ‘akapulu ‘o e 2001 ‘i he tokoni fakame’atokoni ne lave ai ‘a e fanau. Ki he famili ‘o Talafi Telefoni ‘i hono fakaafe’i e fanau ke ma’u me’atokoni ‘i he fu’u tepile mahu ‘i Ha’asini pea toe foaki mo e ‘oho fononga ki he foki mai ki Kolisi ni. Fakamalo heni ki he Komiti Ngaue ‘a e Kolisi Tutuku ‘i he ngaahi tokoni kehekehe ne mou tokoni’i ai ‘a e ki’i fanau sipoti he ta’u ni. Fakamalo kia Kotoni Feleti mo e kau Kolisi Tutuku ne mou ala mai ‘i hono teuteu’i ‘a e taleniti ‘o e fanau. Fakamalo kia Pasili Mahe ‘i he toutou foaki mai ‘a e ngaahi lau’i’akau ke tokoni ki hono fafanga ‘a e fanau. Fakamalo heni ki he Puleako mo e kau Faiako ‘o e Kolisi Tonga ‘i he ‘Ofa fakaseniti, pea mo e fengaue’aki vaofi ‘i he ta’u ni. Ki he Puleako ‘o e Kolisi Kuini Salote mo hono kau ngaue, ‘i he ngaahi tokoni kotoa pe kuo mau lave ai. Pea telia na’a to ha taha, ka ‘oku ou fie faka’osi’aki ‘a e Fakamalo loto hounga’ia mo’oni kiate kimoutolu ‘a e kau Tauhi Fanau, ‘i he fu’u ‘ofa lahi faufau ne mau ‘inasi ai mo e fanau sipoti ‘i he ta’u ni. ‘Oku ou tui lahi ko e ola fakafiefia ‘o e ta’u ni, ko e ‘aufuato ia pea mo e li’oa ne fai ‘i he ki’i feinga pa’anga na’e fai ‘e he fanau ‘i he Fala ‘o Heleni. Fakafeta’i e ma’u koloa pea Malo e kei  ma’u ivi ki he ngaahi fatongia.

‘Oku ‘oatu pe ‘a eTalamonu mo e Fakatauange ki he ‘Otua Mafimafi ke kei foaki atu ha ivi mo ha Kelesi ma’a kimoutolu hono kotoa pe ke fai’aki ‘a e ngaahi fatongia ‘oku hanga mai mei mu’a.

Faka’apa’apa Atu

Rev Fotu’atungua Tu’akoi

Pule Sipoti mo e Komiti Sipoti, Kolisi ko Tupou 2014

Ko e ola ‘o e fe’auhi ‘i he ta’u ni.

Koula ‘e 22

Siliva ‘e 26

Polonise ‘e 13

One comment

  1. Mafi says:

    Maloo Fanau e Sipoti o tau fiefia kotoa ai he ola ne ma’u.

Leave a Reply