Polokalama Fakaangaanga

Ko e Polokalama Fakaangaanga ki he Katoanga 150
Falaite 17 Sune 2016 (Maamaloa)
9:00am         Kamata ‘o e Lesisita ‘o e kau Ako Tutuku

Tokonaki 18 Sune 2016 (Maamaloa)
3:00pm        Fononga ki Palasi mo e Hala ‘o e Siasi
‘Aho 1: Sapate 19 Sune 2016 (Toloa)
     KATOA KI TOLOA – FAKAFE’ILOAKI
1:00pm       Pō lotu Fafe’iloaki kau Ako Tutuku mo e Konifelenisi 93
4:00pm       Ma’u me’atokoni talitali ‘o e kau Ako tutuku mo e Konifelenisi 93
Fakafeohi ‘a e kau Ako Tutuku

‘Aho 2: Tusite 20 Sune 2016 (Toloa)
Ko e Ako’anga mo ‘ene ngāue
6:00 am     Lotu ‘ā ‘i he ngaahi nofo’anga (Falemohe)
8:00am      Ko e laka fakafale ‘a e kau ako tutuku ki he ngaahi ki he lotu     kamata ‘o e ‘aho
8:30am     Ko e lotu kamata mo e ngaahi tu’utu’uni ‘o e ‘aho
‘A’ahi ki he ngaahi ngaue kuo lava mo e ngaahi ouau lotu fakatāpui
Ngaahi lokiako mo e ngaahi va’a ako fo’ou
Ngaahi falemohe
Falelotu
Ngoue mo e Faama
Ngaahi va’a ako fo’ou
1:00pm    Ma’u me’atokoni ho’atā
(Ko e ngaahi vala fakafamili mo e kau ako lolotonga)
3:00pm   Ko e ngaahi faka’ali’ali mei he ako lolotonga
(Ko e ngaahi ngaue kuo lava)
7:00pm   Ko e Hala Fononga mei he kuohili (Documentary)
Ko e ngaahi lea Manatu Melie
‘Aho 3:   Tusite 21 Sune 2016 (Nuku’alofa)
Ko e laka fakato’uako mo e Taliui
8:00am   Tuku pale ‘i Mala’ekula
9:00am   Laka fakato’uako mei Mala’ekula ki he falelotu Senituli
10:00am Taliui ‘o e kau ako tutuku
12:00pm Ma’u me’atokoni ho’ata mo e Konifelenisi
(Ngaahi Vala mei Tokelau)
2:00pm   Polokalama Konifelenisi
5:00pm   Ma’u me’atokoni efiafi mo e Konifelenisi
7:00pm   Ko e Halafononga ki he kaha’u
Ko e fakataulama ‘a e kau ako tutuku
(Ngaahi fasi mei he Kolisi Newington)

‘Aho 4: Pulelulu 22 Sune 2016 (Nuku’alofa)
Folofola Malanga Tupou IV
(Fakamanatu 150 ‘o e Kolisi Ko Tupou mo hono huufi ‘o e     Konifelenisi 93)
9:00am    Talitali e kau fakaafe, kau Ako Tutuku mo e Konifelenisi 93
10:00am  Folofola Malanga fakamanatu 150 mo e huufi e Konifelenisi 93
12:00pm  Taumafa Ho’atā
(Talitali ‘a e Palesiteni Lahi Ako Tutuku – Tama Pilinisi     Tupouto’a ‘Ulukalala mo e Konifelenisi.)

Ngaahi fakame’ite ‘o e ‘aho
5:00pm   Ma’u me’atokoni efiafi
7:00pm   Faka’ali’ali Musika Kolisi ko Tupou, Ako Newington mo e kau hiva ‘a e ngaahi ako

‘Aho 5: Tu’apulelulu 23 Sune 2016 (Toloa)
Ko hono fakaola ‘o e fale fakamanatu 150 pea mo e Tohi Hisitolia  Kolisi ko Tupou ‘e Tupou IV

8:30am   Fakanofonofo ‘o e kau fakaafe mo e kau ako tutuku
9:00am   Huufi ‘o e fale fakamanatu mo hono tapuaki’i ‘o e tohi hisitolia ‘o e  Kolisi ko Tupou
11:00am Ha’ele ‘a’ahi ki he ngāue ‘i he vaotātā
12:00pm Taumafa ho’atā
Talitali ‘a e Kolisi ko Tupou mo e ‘api ko Toloa
(Ngaahi vala ‘o e kau ngāue lolotonga mo e kau ako tutuku mei muli)
3:00pm  Foki ‘a e Konifelenisi ki Nuku’alofa
5:00pm  Ma’u me’atokoni efiafi
7:00pm  Fakataha Konifelenisi

‘Aho 6: Falaite 24 Sune 2016 (Nuku’alofa)
Ko e fakakakato mo e talamonū fakaako tutuku
9:00am   Polokalama Konifelenisi
12:00pm Ma’u me’atokoni ho’atā Konifelenisi
3:00pm   Polokalama ‘akapulu ‘a e Kolisi ko Tupou mo e kau ‘a’ahi mei  Newington
Polokalama ‘a e Konifelenisi
5:00pm  Ma’u me’atokoni efiafi Konifelenisi
7:00pm  Ko e pōlotu fakama’opo’opo ‘o e katoanga 150

Kau ako tutuku:
Hoko atu ‘a e polokalama fakafeohi mo e ‘a’ahi ‘i he Kolisi Ko Tupou

9 comments

 1. Heneli Vaotangi says:

  There are two references to the words, Tupou IV, on this page. Are they correct or are they meant to say, Tupou VI ?

 2. 'Amanaki Toloke says:

  Kataki pe ‘oku ‘iai ha ma’u ‘ae peesi ko ‘eni ki he polokalama moe taimi sivihiva ‘ae Kolisi Tutuku. Koe fie’ilo pe ia.

  • Aisake Haukinima says:

   Yes…. The full history will be on the 150 History book… And yes there should be an article on this as it will be on publication on our yearly magazine

 3. Mapa Haano Puloka says:

  Dr.Mapa Haano Puloka . Malo e ngaue lahi ki hono fokotu’utu’u e ngaahi polokalama. Fakatulou atu kae fai atu e fehu’i ki he polokalama. Fekau’aki mo e ngaahi vala taautaha ‘o ha taha kolisi tutuku ‘oku fakahoko hono foaki he ‘aho fee? ‘Oku iai e “ngaahi vala fakafamili mo e ako lolotonga” ‘oku fakahoko ai, pee ko ha ‘aho kehe? Aia ‘oku fai he ‘aho 20, Tusite ‘o Sune 2016( 1.00pm).Malo.

  • Aisake Haukinima says:

   Ko e ngaahi vala ‘oku kole pe ke toki fai mai ki Toloa ni…. ‘a ia ko e ‘aho Monite mo e Tu’apulelulu

 4. Mapa Haano Puloka says:

  Ko e folofola malanga he ‘aho Pulelulu 22 ‘o Sune , kataki ko Tupou 1V pe Tupou VI?

 5. Sesimani Fonongaloa says:

  Ko hoku hingoa ko Saia Fonongaloa 1960-1965. ‘Oatu ‘ae popoaki talamonu kihe ta’u 150 Kolisi ko Tupou ,pea moe ngaahi polokalama faka’ofo’ofa ki hono fakamanatu e ‘aho. ‘Oku ‘ikai fai ha lava atu, ‘But, I left my heart in Tupou College’. ‘Ofa atu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *