Words of Thanks from Tupou College to the USA

Fakamālō mei he Kolisi ko Tupou ki ‘Amelika ma’ae Fononga ‘o e 150

Fakafeta’i kia Sihova he ‘oku lelei IA; pea ‘oku lelei ma’u ai pe ‘a ‘Ene ngaahi ngāueʹ. ‘Inasi ai ‘a e vaivai mo e ‘auheeʹ, pea hao atu ai si’i Fononga ‘o e 150.

Kuo tu’uta hao mai ‘a e kotoa ‘o ‘etau kau folau ki Toloa, fakafeta’i ne ‘ikai ha melemo pe tafia. Ko e Tama ko Pilinisi ‘Ulukalala Tupouto’a ne ‘i taumu’a, fakafeangai ‘a Mo’unga ki he Loto kae fakataulama ‘a e Sekelitali Lahi ‘o e Siasi. Toki ‘alo’alo atu pe ‘a e Ongo Mafi – Lekeleka mo Ha’amea mo ‘ena fānau to’o palasa, simipale mo e nafa. Fakafeta’i ne te’eki tu’o taha ke fakafisinga pe kalokalo mai ha taulanga, ka ko e ‘ofeina pe mo e lotofale’ia.

Ki he kau faifekau kotoa pe ‘o e ‘Ikale mei he Lotofale ‘o e UMC mo e SUTT pea ki he kotoa ‘a e ngaahi funga vaka ‘o e Katolika, Penitekosi, Tonga Hou’eiki mo e Tonga Tau’ataina, Mamonga mo e Komiuniti Tonga kotoa; pea ki he ngaahi Fale Kalapu mo e si’i kainga ‘ofa kotoa pe – Mo’oni na’e ‘ikai toe fai ha lau lanu pe lau tu’unga, he na’a mou afe kotoa pe ke vakai ‘a e to’e pea ‘ikai toe mole taimi ke faka’eke ‘a e founga hono kafo, kae tulu’i leva e lavea pea lilingi ‘a e ‘alapasita mo taki ki he fale talifononga, ‘isa ‘a e Falekai Pahia mo e Fanga‘otaha ‘o e Lotu pea fai ai si’onau Fakanonga kae fiu tānaki ‘a e ‘Ofa.

Ki he Komiti Ngāue ‘a e Kolisi Tutuku, Palesiteni ‘Aisake Fifita, Sekelitali Suaesi Ma’afu, Tauhi Pa’anga ‘Ofa Sisifa pea mo e kau taula’eiki ne tu’u tafa’aki ke poupou hono fatufatu ‘a e mape ‘o e Fononga ‘i he funga ‘o e sinou mo e momoko. Na’e se’ese’e atu pe ‘a e ‘aisi ‘e he mafana ‘o ho’omou kelesi pea a’u mātu’u mo hao holo ai pe si’i fanau Toloa. Ki he ngaahi ‘Api Siasi ne ma’u pununga ai ‘a e kau folau – ko e mo’oni na’e sai ange ho’omou tauhi ‘i he’emau tokanga. Fakamalo atu Faifekau Sela Manu mo Alafua Fisi’ihoi, Kalatini mo Heilala ‘Ahio, Fotofili Vaikona; Loni Veikoso ki LA pea mo Havili Mone ki SLC.

Fakamolemole atu Kau Faifekau, si’i Kainga ‘Ofa kotoa pe mo e Kau Kolisi Tutuku ‘eiki mo lava me’a pea ki he fu’u ‘ā malu ‘o e Kau Ta’e’iloa; ‘oku ‘ikai te mau lava ke fālute ha fakamatala hingoa he ‘oku ‘ikai haofia ‘etau lisi (pea tuku mu’a ia ki he Peesi ‘a e 150 Katoa ki Toloa), ka te mau fakamo’oni atu – ‘oku Toka ‘i Ma’ananga ‘a e Lekooti ho’omou Li’oa pea mo e Folanima kotoa.

Fakafeta’i na’e ‘ikai to kelekele ‘a e fie hua ‘a e Palesiteni Lahi (tapu mo ia), he kuo tangaki ‘a e ngaahi ‘ai’angame’a ‘a e Kau Maki ‘o e ‘Ikale ‘o fakakoloa ‘a e Fononga ‘o e 150. Kuo mou tā e afe, tā e mano, tā e kilu pea ope atu hahau ki he miliona.

Ke ‘o e ‘Otua ai pe, Ko e Kapiteni ‘o e Fononga – ‘a e Langilangi mo e Ngeia ‘o Lauikuonga pea Ta’engata.

Tu’a’ofa atu fau mo e Faka’apa’apa Lahi
Mei he Fononga ‘o e 150 ‘a e Kolisi ko Tupou.

Na’e kulupu ‘e ua ‘a e Fononga, ‘o fakatefito ‘a e taha ‘i LA pea taha ‘i Frisco. Ko e anga ‘eni ‘o e ngaahi ‘ofa ne tanaki ‘e he ongo kulupu:

Kulupu LA:
1. Colton                            12,018
2. Arizona                           22,550
3. Salt Lake City                  93,143
4. Las Vegas                         3,250
5. Texas                             43,088
6. SUTT                              16,037
7. Santa Ana                       72,382
8. Riverside                        12,115
9. Pomona                          12,055
10. Lennox                        100,318
11. Bellflower                      23,500
12. Long Beach                    13,534
13. Lennox – Band Bonuses   26,457

Katoa                           USD$450,447

Kulupu Frisco:
1. SUTT Tapanekale             31,713
2. UMC Redwood                 11,948
3. SUTT Penieli                    74,100
4. SUTT Stockton                   5,102
5. SUTT Sacramento               6,210
6. UMC Sacramento              20,865
7. SUTT & UMC Monterey       32,506
8. Siasi Tonga Hou’eiki Oakland 10,019
9. SUTTA                            22,038
10. Seattle                          12,825
11. Reno                             12,529
12. SUTT Alaska Barrow         13,763
13. SUTT Walnut & UMC Martinez 50,415
14. UMC San Bruno              125,710
15. Umc Laurel Oakland         56,300
16. UMC Portland Oregon       10,000
17. UMC Falehufanga & UMC Shoreview 16,434
18. SUTT Anchorage Alaska      3,000
19. Siasi Penitekosi               11,600
20. UMC Palo Alto, UMC Wesley, Genesis 46,212
21. UMC Hayward, UMC 103 Oakland 153,727
22. Siasi Mamonga 10,000

Katoa US                         $USD737,016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *